Advocatenkantoor Leushuis

Advocaat 2
Advocaat 1
Advocaat 3
Advocaat 4

Huurrecht

Sinds het uitbreken van de economische crisis staan particuliere woningen gemiddeld meer dan 180 dagen te koop. In weerwil van het feit dat het Ministerie van Financiën de overdrachtbelasting heeft verlaagd, wil het nog altijd niet vlotten met de verkoop van woningen. Dit met alle gevolgen van dien.

Lasten blijven doorlopen, het huis moet onderhouden worden en er moeten veelal maatregelen genomen worden om inbraak tegen te gaan. Om langdurige leegstand te voorkomen is het wellicht voor de eigenaar van particuliere woonruimte een oplossing om zijn woonhuis tijdelijk te verhuren.

De Leegstandwet biedt namelijk de mogelijkheid tot tijdelijke verhuur. U sluit daarbij een tijdelijk huurcontract af met de huurder die daarbij geen recht heeft op (de stringente) huurbescherming. Ook heeft de huurder geen recht op vervangende woonruimte na afloop van de tijdelijke verhuur.

Voorwaarden
Om een woning tijdelijk te kunnen verhuren zonder dat de huurder een beroep kan doen op huurbescherming, is wel een aantal voorwaarden verbonden.

Het moet ondermeer gaan om particuliere woonruimte die te koop staat en in de 12 maanden, voordat de woning leeg is komen te staan, door de eigenaar bewoond moet zijn geweest. Ook woonruimte die nog nooit bewoond is geweest (nieuwbouw) en te koop staat, kan voor tijdelijke verhuur in aanmerking komen.

U moet wel aannemelijk maken dat u de woning niet kunt verkopen of permanent kunt verhuren (bijvoorbeeld omdat dit op het moment ongunstig is). U dient voorts aan te tonen dat het huis thans leeg staat en bij tijdelijke verhuur echt zal worden bewoond.

Vergunning
Voor een dergelijke vorm van tijdelijke verhuur is het noodzakelijk dat u bij de gemeente een vergunning “tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte” aanvraagt. U doet dit in de vorm van een aanvraagformulier. De vergunning wordt in eerste instantie verleend voor een periode van maximaal 2 jaar. Deze kan echter telkenmale worden verlengd voor maximaal 1 jaar. De totale duur van de vergunning is echter nooit meer dan 5 jaar. Aan de verkrijging van een dergelijke vergunning zijn legeskosten verschuldigd. De kosten verschillen echter qua gemeente.

Huurovereenkomst
Ook aan de inhoud van de huurovereenkomst worden eisen en voorwaarden gesteld die u als eigenaar van de woning stipt moet opvolgen, wilt u niet het risico lopen dat de huurovereenkomst als gewone verhuur wordt gezien met alle gevolgen van dien.

In de schriftelijke huurovereenkomst moet duidelijk zijn opgenomen:

  • dat het gaat om tijdelijke verhuur.
  • dat er een vergunning is verleend (nummer van de vergunning vermelden).
  • dat er een termijn staat waarvoor de vergunning is verleend.
  • wat de maximale huurprijs is die in de vergunning staat vermeld.

N.B. Als u een verlenging van de vergunning heeft aangevraagd en hier is door de gemeente nog geen beslissing over genomen, loopt de huurovereenkomst wel door. Let u er voorts op dat de huurovereenkomst tenminste voor een periode van 6 maanden moet worden aangegaan en er een opzegtermijn geldt van minimaal 1 maand voor de huurder en drie maanden voor de verhuurder.

Huurprijs
De huurprijs wordt vastgesteld aan de hand van het zogeheten woningwaarderingstelsel. Dit stelsel kent een puntensysteem waarmee de kwaliteit van de woonruimte wordt uitgedrukt. Hoe meer kwaliteit de woning biedt, hoe meer punten deze scoort. Door het aantal punten dat de woning scoort te vermenigvuldigen met de puntprijs. verkrijgt men vervolgens de huurprijs. De huurprijs in de huurovereenkomst mag echter nooit hoger zijn dat de prijs (maximale huurprijs) die is opgenomen in de vergunning.

N.B. Voor woningen die van 1 juli 2011 tot 1 januari 2012 echter op grond van het woningwaarderingstelsel 140 of meer punten scoren (waarbij bepalend is de ingangsdatum van de huurovereenkomst), geldt een uitzondering op de regel inzake het vermelden van de maximale huurprijs in de vergunning door de gemeente. Dientengevolge zou de eigenaar/verhuurder dan een hogere huurprijs dan de maximaal redelijke huurprijs met zijn huurder kunnen overeenkomen en opnemen in de huurovereenkomst.

Hypotheekaftrek bij tijdelijke verhuur
Tijdens de tijdelijke verhuur vervalt de aftrek van de hypotheekrente van de woning. Deze aftrek keert echter weer terug als de tijdelijk verhuur wordt beëindigd. Na 2014 is de aftrek van de hypotheekrente echter niet meer mogelijk als de tijdelijke huurovereenkomst van de woning dan pas wordt beëindigd.

Heeft u vragen over tijdelijke verhuur of andere vragen op het terrein van het huurrecht, maak dan gebruik van het contactformulier. Dit betreft evenzeer het aanvragen van de tijdelijke vergunning of het maken van een huurovereenkomst voor (tijdelijke) verhuur. Vorenstaand artikel is een vrije weergave van de regeling inzake tijdelijke verhuur van particuliere woonruimte. Hieraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

© Webdesign by JBB Media | Advocatenkantoor Leushuis